Przystąpienie do CAS

Przystąpienie do CAS

Przystępując do CAS należy:
zapoznać się z REGULAMINEM CAS złożyć DEKLARACJĘ ( druk do pobrania u koordynatora CAS, lub w zakładce Do Pobrania,
lub w formie elektronicznej poniżej ), zatwierdzić ZOBOWIĄZANIA zamieszczone poniżej:

DEKLACJA PRZYSTĄPIENIA DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW

organizator: Fundacja im.Heleny i Tadeusza Augustyn w Krakowie ul. Grochowska 24

  Uczestnik:


  Adres zamieszkania (Kraków):  Ja, niżej podpisana/y deklaruję przystąpienie oraz aktywne uczestnictwo w działaniach Centrum Aktywności Seniorów. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu Centrum Aktywności Seniorów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

  Zostałem/am poinformowany/a, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Informacje na temat moich danych osobowych udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku, z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Kontakt: fundacjahita@gmail.com

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych: Fundację HiTA, na podstawie art. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia z 1997 r. z dalszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru PESEL, imienia, nazwiska, dzielnicy zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu korzystania z zajęć w wybranym Centrum Aktywności Seniorów .

  Niniejszym oświadczam, że jestem mieszkańcem Krakowa, oraz że podane przez mnie dane we wniosku są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy o grożących mi konsekwencji za podanie fałszywych danych osobowych, w szczególności kary grzywny w wysokości do 5.000.00 zł na podstawie art. 65 Kodeksu Wykroczeń.

  Wyrażam/nie wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, krótkich relacji filmowych przez CAS, na potrzeby działalności informacyjno-promocyjnej CAS prowadzonej za pośrednictwem: Profilu na Facebook oraz strony internetowej Fundacji HITA http://fundacjahita.pl/

  dodatkowe uwagi, wiadomości: