Centrum Pomocy Ukrainie

Centrum Pomocy Ukrainie

Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn w celu zmniejszania skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy uruchomiła CENTRUM POMOCY UKRAINIE w Krakowie, który składa się z

1. PUNKTU INFORMACYJNEGO dla Ukraińców otwartego w okresie od 1 kwietnia 2022 r., 7 dni w tygodniu w tym w weekendy (sobota i niedziela) w Galerii Krakowskiej w Hali Europejskiej w godz. od 9-22
2. CENTRUM POMOCY UKRAINIE w Krakowie, ul. Miechowity 6 ( W CAS Miechowity) jako miejsce
a) koordynacji działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, prowadzone przez organizacje, zbiórek, żywności, ubrań, środków
higienicznych i opatrunkowych,
b) koordynacji działań wolontariuszy,
c) organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego , zawodowego i językowego,
d) organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych,
e) zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi
f) zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie,
g) zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny
h) zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt do gotowania i wyposażenia kuchni.

I. ZADANIEM PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA UKRAIŃCÓW, jest udzielanie porad obejmujących następujące obszary
1.1 usługi oferowane przez Gminę Miejską Kraków w zakresie
1) edukacji;
2) służby zdrowia;
3) kultury;
4) pomocy społecznej;
5) rynku pracy, meldunku, zatrudnienia, świadczeń realizowanych na rzecz osób w sytuacjach kryzysowych;
6) uzyskanie prawa jazdy, dowodu osobistego, rejestracji urodzeń i zgonów;
7) pomocy społecznej oraz korzystania ze świadczeń rodzinnych;
8) niepełnosprawności;
9) przedsiębiorczości.

1.2 porady z zakresu:
1) pomocy ofiarom z obszaru objętego wojną;
2) wynajmu mieszkań oraz przepisów wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
3) kursów bezpłatnych oraz komercyjnych dla cudzoziemców realizowanych terenie Krakowa;
4) innych ważnych spraw życiowych.
5) pomoc w załatwianiu formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka,
obywatelstwa, pozwolenia na pracę i uzyskania statusu uchodźca.

II.ZADANIEM CENTRUM POMOCY UKRAINIE są działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywatelskiego Ukraińców mieszkających w Małopolsce oraz integracji z mieszkańcami Krakowa obejmujących m. in.:
2.1 informowanie na temat organizacji działających na rzecz migrantów działających w Krakowie;
2.2 popularyzowanie wiedzy wśród Ukraińców na temat wydarzeń kulturalno – oświatowych realizowanych w Krakowie;
2.3 wspieranie cudzoziemców w realizacji wydarzeń prezentujących kulturę oraz historię swoich krajów;
2.4 organizowanie zajęć integracyjnych dla Ukraińców, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego;
2.5 pomoc w zakresie zrzeszania się i samoorganizacji (np. działania informacyjne, warsztaty, wykłady);
2.6 aktywizowanie cudzoziemców do udziału w inicjatywach i informowanie o projektach realizowanych lub wspieranych przez gminę między innymi takich inicjatyw jak: Krakowski Ambasador Wielokulturowości; Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna, Karta Krakowska, Otwarty Kraków, Zespół Interdyscyplinarny ds. wspierania realizacji Programu Otwarty Kraków, Komisje
Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Krakowskich Seniorów, Rada ds. Równego Traktowania, Rada ds. Bezdomności i innych;
2.7 aktywizowanie społeczeństwa przyjmującego na rzecz realizacji wspólnych działań mieszkańców Krakowa z Ukraińcami
2.8 organizowanie i tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między Ukraińcami a wolontariuszami.
3. Wspieranie Ukraińców mieszkających w Krakowie i województwie małopolskim poprzez organizację:
3.1 dyżurów doradców prawnych, psychologów i tłumaczy oraz asystentów cudzoziemskich;
3.2 działań edukacyjnych na temat historii i kultury polskiej;
3.3 działań edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców m.in. lekcje wielokulturowe, szkolenia antydyskryminacyjne, seminaria, konferencje, warsztaty, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne m.in. dot. historii wielokulturowości miasta Krakowa oraz prezentacji kultur, których przedstawiciele mieszkają w Krakowie;
3.4 prowadzenie warsztatów z języka polskiego dla dzieci i dorosłych, wiedzy obywatelskiej itd.
3.5 działań wspierających, np. doradztwo, mentoring, coaching
3. uruchomienie telefonu zaufania
4. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym:
4.1 obsługa zakładki POMOC UKRAINIE oraz PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA UKRAIŃCÓW na stronie ww.fundacjahita.pl oraz prowadzenie konta na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie
4.2 stały kontakt i konsultacja z Referatem ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz systematyczne przesyłanie informacji na adres otwarty@um.krakow.pl, zamieszczanych na stronie internetowej www.krakow.pl oraz Facebook, co pozwoli popularyzować treści w ramach Miejskiej Platformy informacyjnej „Magiczny Kraków”
(www.otwarty.krakow.pl), m.in. poprzez: ogłaszanie dyżurów Punktu Informacyjnego dla Ukraińców, wydarzeń, spotkań, działań społecznych i informacyjno – promocyjnych organizowanych w ramach CENTRUM POMOCY UKRAINIE;
4.3 obsługa skrzynki mailowej CENTRUM POMOCY UKRAINIE udostępnionej do obsługi cudzoziemców;
4.4 uruchomienie telefonu informacyjnego CENTRUM POMOCY UKRAINIE, w tym Punktu Informacyjnego dla Ukraińców w trakcie pełnionych dyżurów oraz uruchomienie automatycznej sekretarki;

Obsługa w Punkcie Informacyjnym dla Ukraińców będzie realizowana w czterech językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim.

CENTRUM POMOCY UKRAINIE prowadzi działania integracyjne w postaci eventów w kilku lokalizacjach.

GRUPA DOCELOWA

Nasze działania skierowany są do osób z obszaru objętego wojną przybywających z Ukrainy i zamieszkałych w Krakowie i województwie małopolskim oraz dla mieszkańców Krakowa udzielający pomoc .
Dołącz do nas już dziś

WOLONTARIAT

Jeżeli chcesz pomóc w naszym Centrum Pomocy Ukrainie prosimy o wypełnienie formularza dostępngo w linku poniżej. Czekamy na Ciebie.
Zgłoś się jako wolontariusz

Skontaktuj się z Nami


Wiadomość ze strony WWW